Avís legal. Tota la documentació gràfica inclosa en aquesta pàgina web que fa referència a les diferents promocions o bens immobles es merament orientativa i està sotmesa a possibles canvis exigits per l'evolució tècnica dels projectes i la seva execució. Segons estableix la LLei 34/2002 de data 11 de juliol sobre els serveis de la Societat de l'Informació i del comerç electrònic. Adjunt es presenten les dades registrals de la societat.
AREA de Servicios SL
Gran Via de les Corts Catalanes, 458 Bxos
08015 BARCELONA
B 08 256 778
Registre Mercantil de Barcelona. Volum 23472 Foli 38 Full B53617


Aviso legal. Toda la documentación gráfica incluida en esta página web referente a las distintas promociones o bienes inmuebles es meramente orientativa y está sometida a posibles cambios exigidos por la evolución técnica de los proyectos y su ejecución. Según establece la Ley 34/2002 de 11 de julio sobre los servicios de la Sociedad de la Información y de comercio electrónico. Adjunto se presentan los datos registrales de la sociedad.
AREA de Servicios SL
Gran Vía de les Corts Catalanes, 458 Bjos
08015-BARCELONA
B-08-256778
Registro Mercantil de Barcelona. Tomo 23472 Folio 38 Hoja B53617


Legal warning. All the graphic documentation including in this web page referring to the different promotions or real estate is merely orientative and can be changed by demand of the technical evolution of the projects and its execution. According to what Law 34/2002 of 11 of July establishes refering to the services in the Electronic Information Society.
Find attached the commerce registry data of the society.
AREA de Servicios SL
Gran Vía de les Corts Catalanes, 458 Bajos
08015 BARCELONA
B 08 256 778
Mercantile Registry of Barcelona. Book 23472 Folio 38 Leaf B53617

 

<< Tornar / Volver / Back